Hozzájárulok, hogy a Duna-Trade Kft. (továbbiakban Társaság) mint adatkezelő az általam

megadott személyes adataimat jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

Tudomásul veszem, hogy szerződésünk alapján a Társaság számomra hírlevelet küldhet. A

hírlevél szolgáltatásra az adatkezeléshez való előzetes hozzájárulással iratkozhatom fel. A

Társaság a hírlevélre vonatkozó adatkezelési nyilvántartásában rögzített személyes adataimat

csak a hozzájáruló nyilatkozatomban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig

kezelheti és harmadik fél számára kizárólag az én előzetes hozzájárulásommal adhatja át.

A hírlevél küldésre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatomat bármikor korlátozás és indokolás

nélkül, ingyenesen visszavonhatom. Ebben az esetben minden személyes adatomat a

Társaság nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell, és részemre a továbbiakban hírlevél

nem küldhető. A visszavonó nyilatkozatomat elküldhetem a [email protected] e-mail

címre, illetve a Tüskevár Vadászbolt 6200 Kiskőrös, József A. u. 5. postai címre is.

Az adatkezelés célja: érdeklődőkkel, ügyfelekkel és partnerekkel kapcsolattartás hírlevél

útján.

A kezelt adatok köre:

Ø cégnév, e-mail cím:

Ø Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás

személyes adatok meghatározott céljából kezeléséhez.

Az adattárolás határideje: a hírlevél szolgáltatás időtartama végéig, illetve a hozzájáruló nyilatkozat

visszavonásáig.

Az adatkezelés címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással foglalkozó munkatársai, illetve a

Társaság informatikusa. A Társaság adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő

közreműködői és munkavállalói feladatuk, illetve munkakörük által indokolt mértékben –

titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak hírlevél szolgáltatásunkra feliratkozó

személyek személyes adatait megismerni.

Adatfeldolgozó: Nagy Roland, [email protected]

A Társaság személyes adatot csak jogszabályban meghatározott feltételekkel és garanciákkal

továbbíthat.

A személyes adataimmal kapcsolatban

Ø az adatkezelésről tájékoztatást kérhetek,

Ø kérhetem a Társaság által kezelt személyes adataim helyesbítését, módosítását, kiegészítését,

Ø tiltakozhatok az adatkezelés ellen és kérhetem adataim törlését valamint zárolását (a

kötelező adatkezelés kivételével) valamint

Ø bíróság előtt jogorvoslattal élhetek, továbbá

Ø a felügyelő hatóságnál panaszt tehetek (https://www.naih.hu/panaszuegyintezesrendje.

html), illetve eljárást kezdeményezhetek. Amennyiben külföldi állampolgár

vagyok, abban az esetben a lakóhelyem szerinti felügyeleti hatósághoz is fordulhatok

panaszommal.

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Ø Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Ø Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Ø Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410

Ø E-mail: [email protected], Honlap: https://www.naih.hu/

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – választásom szerint

– a lakhelyem vagy tartózkodási helyem szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnék panaszommal – egyeztetés és

a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – megkeresem a Társaságot is.

A Társaság kérelmemre tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa – vagy adatfeldolgozó

igénybe vétele esetén a megbízott adatfeldolgozója által – feldolgozott

Ø adataimról,

Ø azok forrásáról,

Ø az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,

Ø időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,

Ø az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,

Ø adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra, valamint megelőzésükre

tett intézkedéseinkről, továbbá

Ø személyes adataim továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Társaság a kérelmem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 10 napon belül, (legfeljebb

azonban 1 hónapon belül) közérthető formában írásban köteles megadni a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, amennyiben a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási

kérelmet a Társasághoz még nem nyújtottam be. Egyéb esetekben a Társaság költségtérítést

állapíthat meg. A már megfizetett költségtérítést a Társaság visszatéríti abban az

esetben, ha az adatokat jogellenesen kezelte vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

További információk az adatkezelési tájékoztatóban olvashatóak, amely Társaság honlapján

www.tuskevb.hu található.

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek

a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU)

2016/679 rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), illetve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

  1. törvény (Mt).

A fenti tájékoztatást megértettem, tudomásul veszem és az adatkezeléshez önként hozzájárulok,

a szállítási szerződés aláírásával.

 

CART